Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Makai s.r.o., Mierová 48/B, 821 05 Bratislava plne rešpektuje súkromie svojich klientov ako aj potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a zodpovedne. Za účelom finančného sprostredkovania, získava spoločnosť od klientov údaje a záznamy, ktoré môžu mať charakter osobných údajov. Osobné údaje klientov ako aj potenciálnych klientov sú plne chránené a spracúvané v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.